تاریخچه روانشناسی موسیقی (۱): فلسفه تجربی و روانشناسی آکوستیک

      نوشتن از تاریخچه ی روانشناسی موسیقی فراتر از انتظار من رفت. باتوجه به پیشینه ی مطالعاتی که داشتم به جستجو برای مطالب مرتبط و دانشمندان مختلف پرداختم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که بحث “تاریخچه” در مبحثی بین رشته ای چون روانشناسی موسیقی بسیار گسترده و از هر سو بهContinue reading “تاریخچه روانشناسی موسیقی (۱): فلسفه تجربی و روانشناسی آکوستیک”

موسیقی چیست؟

موسیقی چیست؟ چه نقشی در زندگی ما دارد؟ انسان چگونه موسیقی را به اصطلاح اختراع و ابداع کرده ست و چرا؟ چرا موسیقی به عنوان پدیده ای انسانی، فریبنده، جاذب و گریزناپذیر می نماید؟ آیا وجود موسیقی در زندگی و تکامل انسان “ضروری” بوده و هست یا انسان اولیه صرفن به عنوان سرگرمی و خالیContinue reading “موسیقی چیست؟”